O Πάροχος Κατάρτισης θα υλοποιήσει τις ενέργειες Κατάρτισης της Πράξης με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη, τηρώντας πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε αίθουσες που βρίσκονται σε δομές αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2, εντός της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.
 • Ο αριθμός συνεδριών που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο είναι τριάντα (30) ατομικές συνεδρίες.
 • Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο.
 • Οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε αδειοδοτημένες αίθουσες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 220 ώρες
 • Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε Τμήματα καταρτιζόμενων που έχουν 5 (ελάχιστο) έως 25 (μέγιστο) ωφελούμενους, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
 • Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.
 • Το πρόγραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις.
 • Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/καφέδες.
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζόμενων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. περιλαμβάνονται στο τυποποιημένο συμφωνητικό μεταξύ των καταρτιζομένων και του παρόχου κατάρτισης.
 • Ο πάροχος κατάρτισης θα διανείμει σε κάθε καταρτιζόμενο, εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα συνοδεύεται από φάκελο καταρτιζόμενου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό (Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα).
 • Ο πάροχος υποχρεούται να διαθέσει στους ωφελούμενους τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων κατά την έναρξη (και μετά τη λήξη) της συμμετοχής των ωφελούμενων στη δράση, να συλλέξει τα δεδομένα των απαντήσεων των ωφελούμενων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, και να τα εισαγάγει στην προβλεπόμενη εφαρμογή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στον Ν. 2472/97.
 • Οι εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ. Εξαιρετικά, σε περιοχές και θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου τεκμηριώνεται η έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ, να παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης.
 • Οι ωφελούμενοι, κατά την έναρξη, καθώς και μετά τη λήξη, της συμμετοχής τους στην δράση, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα και το Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δε δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο Τμήμα κατάρτισης και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση καταρτιζόμενων, δεν προσέλθουν κατά το χρονικό διάστημα του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών υλοποίησης της κατάρτισης μπορούν να αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.
 • Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός της διάρκειας της δράσης.
 • Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), που διενήργησε τις εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας του καταρτιζόμενου, χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.) βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του καταρτιζόμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές)
 • Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά, ανά ώρα κατάρτισης, πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει τη Συμβουλευτική, την Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζόμενων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης. Η πιστοποίηση των απουσιών πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων παρακολούθησης προγράμματος.