Η παρούσα Πράξη συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.000 ωφελούμενους ανέργους της περιοχής ευθύνης του ΑΣΔΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:

 

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Mentoring 

30 ατομικές συνεδρίες: 10 Συνεδρίες πριν την έναρξη του προγράμματος Κατάρτισης ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη σύγκλιση των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης, 10 Συνεδρίες κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης και 10 Συνεδρίες μετά την Πιστοποίηση για να οδηγήσει τον ωφελούμενο στη διαδικασία εύρεσης εργασίας.

  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 

Κατάρτιση 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα βάσει των αναπτυξιακών προοπτικών της Περιφέρειας και του δυναμισμού των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.