Διαδικασία Υποβολής


Κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα training.asda.gr, στο πεδίο «Αίτηση».

Στην εν λόγω αίτηση, ο/η υποψήφιος/α συμπληρώνει τα στοιχεία του και, ταυτόχρονα, επισυνάπτει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα λάβουν τον κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την Αίτησή του από τις 27/10/2020 έως τις 14/12/2020.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής, καθώς η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.