Δικαιολογητικά Συμμετοχής


Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):

 I. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας.
 • Βεβαίωση Ανεργίας (σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος)
 • Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μισθωτήριο κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/ Αιτών/ούσα είναι κάτοικος των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ (σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία που διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της, θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2020, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται. Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα φιλοξενείται στην κατοικία των γονέων του θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο του Ε1 των γονέων του για το έτος 2020).
 • Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2).

II. Μοριοδοτούμενα Δικαιολογητικά
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2020.
 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης από οικείο Ασφαλιστικό Φορέα (www.efka.gov.gr/el/).
 • Τίτλο σπουδών που δήλωσε ο/η Αιτών/ούσα στην αίτησή του/της (απολυτήριο, τίτλο άλλων σπουδών, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).

Αν ο/η αιτών/ούσα εμπίπτει σε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή έχει Προστατευόμενο/α Τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκα ή/και ενηλίκα) 67% και άνω (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών) : Πιστοποιητικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή και πιστοποιητικά σε ισχύ, από τις ακόλουθες Υγειονομικές Υπηρεσίες: Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Πρώην χρήστης ουσιών : Βεβαίωση από οργανισμό απεξάρτησης.
 • Πρώην κρατούμενος : Αποφυλακιστήριο.
 • Μετανάστης : Άδεια παραμονής.
 • Πρόσφυγας : Άδεια Διαμονής.
 • Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας: Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Άτομο που διαβιοί σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούμενο από φτώχεια : Βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή Βεβαίωση Λήψης Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Παλιννοστούντες : 

Α) Αντίγραφο ΑΔΤ ή ελληνικού διαβατηρίου.

Β) Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

i. για τους παλ/ντες που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2130/1993, η σχετική απόφαση Νομάρχη, στο προοίμιο της οποίας να αναγράφεται το σχετικό νομικό καθεστώς (ν.2130/1993 ή Συνθήκη Άγκυρας και Λωζάνης).

ii. για τους ομογενείς από χώρες της τέως ΕΣΣΔ που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000, η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.

Γ) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο ελληνικού Δήμου πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να αναγράφεται η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και να αποτυπώνονται όλες οι τυχόν μεταβολές σχετικά με την ιθαγένειά του.