Ενστάσεις


Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: enstaseis@asda.gr συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (έγγραφο υποβολής ένστασης) και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά, εφόσον χρειάζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσης περί οριστικοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Ενστάσεις που αποστέλλονται μετά το πέρας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.