Κριτήρια & Μοριοδότηση


Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων είναι τα κάτωθι:

1.  Διάρκεια ανεργίας

2.  Ετήσιο Εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

3.  Ηλικία υποψηφίου

4.  Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας)

5.  Εκπαιδευτικό επίπεδο

6. Ένταξη σε ευπαθή ομάδα

7.  Ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών).

Κάθε υποψήφιος μοριοδοτείται βάσει των παραπάνω κριτηρίων ως εξής (μέγιστη μοριοδότηση: 100).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης (θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα υποβολής της αίτησης).

 

α/α Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ανάλυση Κριτηρίων Μοριοδότηση

1.

Διάρκεια ανεργίας (συνεχόμενοι μήνες)
Υπολογισμός χρόνου ανεργίας έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων
1 - 12 μήνες 1 μόριο ανά πλήρη μήνα και έως τους 12 μήνες ανεργίας
άνω των 12 μηνών 1,5 μόριο για κάθε μήνα από τους 12 μήνες και πάνω
Μέγιστος Βαθμός: 30 μόρια
2. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2020)
Δηλώνεται το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου. Το οικογενειακό εισόδημα δηλώνεται μόνο για όσους δεν είχαν οι ίδιοι την υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. τα προστατευόμενα μέλη δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα)
Ατομικό: 0 - 2.400,00€
Οικογενειακό: 0 - 6.000,00€
 25 μόρια 
Ατομικό: 2.401 - 5.000€
Οικογενειακό: 6.001 - 10.000€
 20 μόρια
 Ατομικό: 5.001 - 20.000€
Οικογενειακό: 10.001 - 40.000€
10 μόρια
Μέγιστος Βαθμός: 25 μόρια

3.

Ηλικία υποψηφίου

από 18 - 29 ετών
15 μόρια
από 30 - 49 ετών 10 μόρια
από 50 ετών και άνω 15 μόρια
Μέγιστος Βαθμός: 15 μόρια
 4. Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία
(ανεξαρτήτως κλάδου & ειδικότητας)
άνω των 5 ετών μόρια
Μέγιστος Βαθμός: 5 μόρια
5. Εκπαιδευτικό Επίπεδο Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(Απολυτήριο Γυμνασίου)
μόρια
 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μόρια
Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 10 μόρια
Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια
6. Ένταξη σε ευπαθή ομάδα Ατομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) 10 μόρια
Πρώην χρήστες ουσιών 10 μόρια
Αποφυλακισμένοι 10 μόρια
Ατομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια  10 μόρια
Μετανάστες 10 μόρια
Πρόσφυγες 10 μόρια
Παλιννοστούντες  10 μόρια
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  10 μόρια
Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια
 7. Ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ
(ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών)
Ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων  5 μόρια 
   Μέγιστος Βαθμός: 5 μόρια
  Μέγιστη Μοριοδότηση   100 μόρια