Ωφελούμενοι


Το Έργο στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 1.000 ωφελούμενους ανέργους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  Είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

  Είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ 

 Διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).